Avtalevilkår

Generelle betingelser

1. Innledning

For bruk av AutoPASS som elektronisk betalingsmiddel på ferje er det opprettet en Sentral Tjenesteleverandør som på vegne av ferjeselskapene sørger for billettering av kundene og kanalisering av billettinntekter til ferjeselskapene.

1.1 På de ferjesamband som er med i løsningen Auto PASS for ferje vil man kunne betale med AutoPASS brikke eller AutoPASS-ferjekort. Se autopassferje.no for oversikt over hvilke ferjesamband som er med i løsningen og hvilke betalingsmiddel som brukes på de ulike sambandene.

1.2 Det vil kun brukes et rabattgivende medium per ferjesamband. Dette medfører at på de samband der det er innført betaling med AutoPASS-brikker kan man ikke betale med AutoPASS-ferjekort, og motsatt.

1.3 Sentral Tjenesteleverandør vil utstede AutoPASS ferjekort, men AutoPASS-brikke vil bli utstedt av de ordinære brikkeutstederne. Se autopass.no for informasjon om brikkeutsteder.

1.4 Sentral Tjenesteleverandør håndterer betaling både ved bruk av AutoPASS-brikke og ved belastning av AutoPASS-ferjekort.

1.5 Definisjoner

  • Sentral Tjenesteleverandør: Baksystem for den nasjonale løsningen AutoPASS for ferje hvor kunde kan tegne og forvalte rabattavtale for ferjesamband som er med i løsningen.
  • Kunden: Person eller juridisk enhet som inngår rabattgivende avtale med Sentral Tjenesteleverandør.
  • Avtalen: Denne avtalen mellom Sentral Tjenesteleverandør og Kunden. Gir rabatt på reiser med ferjesamband som er med i den nasjonale løsningen AutoPASS for ferjer etter innbetaling av forskudd iht. gjeldende takstregulativ.
  • Brikke: AutoPASS-brikke eller annen brikke fra utenlandsk utsteder med tilsvarende funksjonalitet. Kalles også OBU enhet. Skal sikre at korrekte data registreres ved betalingspunkt på ferjesamband der brikkebetaling er innført.
  • AutoPASS-ferjekort: Betalingskort som gir rabatt på ferjesamband som er med i den nasjonale løsningen AutoPASS for ferje, hvor det ikke er innført brikkebetaling. Kortet utstedes av Sentral Tjenesteleverandør etter inngåelse av Avtalen i samsvar med gjeldende regulativ for ferjetakst.

1.6 Innledende bestemmelser Bruk av Sentral Tjenesteleverandør for elektronisk betaling av ferje billett innebærer at det for hver kunde med ferjerabattavtale opprettes en kundekonto i Sentral Tjenesteleverandørs baksystem. Ferjerabattavtale krever forhåndsinnbetaling regulert i AutoPASS-regulativ for ferjetakster og i Riksregulativ for ferjetakster.

1.7 Ved bruk av brikke eller AutoPASS-ferjekort som betalingsmiddel overføres passeringsdata fra ferjeselskap til Sentral Tjenesteleverandør som behandler den enkelte passering etter følgende regler:

1.8 Ved passering i ferjesamband der AutoPASS brikkebetaling er innført gir brikkeavtale og ferjerabattavtale rabatter i henhold til AutoPASS regulativet for ferjetakster. Ferjebetaling belastes kundens konto hos Sentral Tjenesteleverandør, og ferjeselskapet krediteres tilsvarende. Ved negativ saldo på kundekonto blir transaksjonen overført til utsteder som kunden har inngått brikkeavtale med. (Rabatten reduseres da til 10%.)

1.9 Ved passering i ferjesamband med AutoPASS ferjekort og ferjerabattavtale blir passeringen belastet, etter fradrag av rabatt i henhold til Riksregulativ for ferjetakster, kundens konto hos Sentral Tjenesteleverandør.

1.10 Eventuelle gebyr på kredittkort, gebyr for papirfaktura og gebyr for manglende betaling ved billettkontroll, belastes avtale Kostnader for bruk av brikker fra utsteder til å tegne avtale, betales avtale.

1.11 I alle ferjesamband har kunden valgrett mellom AutoPASS-betaling eller manuell betaling med kontanter eller bankkort av ferje billett. Ved etablering av Sentral Tjenesteleverandør og innføring av elektronisk ferjebillettering i AutoPASS-samband, er bruk av den elektroniske betalingsordningen en forutsetning for rabatt.

1.12 Kundens bruk av den elektroniske betalingsordningen anses som aksept av disse regler. Formell avtaleinngåelse og særskilte regler om oppsigelse og hevning etc. når det gjelder elektronisk ferjebillettering, vil dermed være overflødig. Disse regler gjør ellers ingen endring i kundens rettigheter og plikter etter henholdsvis brikkeavtalen og lokal rabattavtale på veg.

1.13 Sentral Tjenesteleverandør skal sikre at personvern ivaretas ved å etterleve norsk lov. Sentral Tjenesteleverandør behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å kunne utføre tjenesten

1.14 Passering med brikke i ferjesamband der AutoPASS betaling er innført uten rabattavtale overføres for fakturering direkte til utsteder av brikke.

2. Avtale

2.1 Ved opprettelse av kundekonto hos Sentral Tjenesteleverandør gir kunden samtykke i at det innhentes og lagres personopplysninger som beskrevet i pkt. 9.

2.2 Avtalen er gyldig fra den dato det er registrert innbetalt forskudd. Avtalen er gyldig inntil en av partene sier opp Avtalen. Hvis Sentral Tjenesteleverandør sier opp Avtalen skal den være skriftlig med begrunnelse for oppsigelsen.

3. Kundens forpliktelser

3.1 Kunden er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i Avtalen er korrekte.

3.2 Privatkunde kan ha inntil to kjøretøy på en avtale. Firmakunder kan ha et ubegrenset antall kjøretøy registrert på avtalen.

3.3 Bedriftskunder må kunne dokumentere råderett over kjøretøyet gjennom vognkort eller leasingavtale.

3.4 Retten til bruk av Brikken eller AutoPASS-ferjekort forutsetter rettidig innbetaling til avtalen. Kunden er selv ansvarlig for at innbetaling skjer før saldo er blitt negativ

3.5 Kunden kan ikke benytte AutoPASS-Brikken i andre motorvogner enn det som er angitt i Avtalen.

3.6 For kjøretøy med Brikke skal passeringer skje i felt merket med AutoPASS. AutoPASS-ferjekort kan ikke brukes i samband der det er innført brikkebetaling.

3.7 Montering og bruk av Brikken skal skje i henhold til instruksjoner gitt av utsteder av brikke.

3.8 Kunden skal melde enhver endring i kjøretøydata.

3.9 Verken Avtalen eller Brikken kan overdras til andre.

4. Selskapets forpliktelser

4.1 Når Avtalen er akseptert skal Kunden få tilsendt faktura for innbetaling av forskudd. Avtalen er ikke gyldig før innbetaling er foretatt. AutoPASS ferjekort vil bli sendt til Kunden når innbetaling av forskudd er mottatt. Hvis kunden ønsker avtale på brikke, men ikke har brikke fra før, skal Sentral Tjenesteleverandør informere hvor brikkeavtale kan tegnes. Sentral Tjenesteleverandør skal tilby Kunden informasjon vedrørende AutoPASS for ferje.

4.2 Det gis grønt lyssignal ved godkjent brikke-passering. 4.3 Klager på feil prising, klassifisering o.l skal sendes Sentral Tjenesteleverandør.

5. Tilleggsavgift og mislighold

5.1 Dersom Kunden gir feil opplysninger om kjøretøydata slik at Sentral Tjenesteleverandør påføres tap, kan Kunden etterskuddsvis kreves for det tapet Sentral Tjenesteleverandør er påført.

5.2 Sentral Tjenesteleverandør har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

6. Tap, skade eller tyveri av Brikken

6.1 Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av AutoPASS-ferjekort og Brikke. Ved tap av AutoPASS ferjekort skal Sentral Tjenesteleverandør varsles. Ved tap av brikke er kunden selv ansvarlig for å varsle utsteder av brikken.

7. Oppsigelse av Avtalen

7.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen. Ved oppsigelse av avtale skal gjenværende forskudd refunderes. Refusjon vil ikke bli foretatt før etter 21 dager.

7.2 Avtalen kan avsluttes av Sentral Tjenesteleverandør hvis tidspunkt for siste transaksjon er over tre år eller saldo er negativ og kunde er purret

7.3 Ved oppsigelse av avtale skal gjenværende forskudd refunderes. Refusjon vil ikke bli foretatt før etter 21 dager.

8. Endringer i Avtalen

8.1 Sentral Tjenesteleverandør kan foreta mindre endringer i Avtalen. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden.

8.2 Endringer i avtaleperioden vil bare kunne skje som følge av politiske myndigheters beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Selskapets kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av takster og andre priser annonseres iht bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

9. Personvern

9.1 Formålet med å registrere opplysninger om kunden vil være å gjennomføre avtale om rabattert betaling for reiser med ferjer som er med i nasjonal løsning for AutoPASS for ferjer.

9.2 Ved inngåelse av avtale vil det bli registrert opplysninger om kunden nødvendig for å gjennomføre rabattavtalen, dvs. korrekt billettering, og evt. klagebehandling.

9.3 Bruk av Brikken og AutoPASS-ferjekort vil bli registrert i forbindelse med betalingskontroll.

9.4 Bruk av fotografering kan bli gjort for å dokumentere kjøretøyets klasse eller kjøretøyets lengde ved rabattavtale, eller ureglementerte passeringer.

9.5 Opplysninger om Kunden og passeringsdata benyttes bare til å administrere AutoPASS for ferje.

9.6 Opplysninger om hver enkel passering slettes så raskt som mulig etter at faktura er betalt. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

9.7 Kunden kan når som helst be om innsyn i lagrede opplysninger om seg selv.

9.8 Kunden kan når som helst be om at lagrede opplysninger om seg selv slettes. Kunden samtykker da i evt. konsekvenser dette kan ha for gjennomføring av Avtalen.

9.9 Ved avslutning av avtalen vil alle data bli slettet iht. enhver tid gjeldende regler om personvern og regnskapsføring.

9.10 Ved inngåelse av denne avtale gir kunden samtykke til at passeringsopplysninger kan overføres mellom utsteder og operatør ved behandling av klage på passering.

9.11 Passeringsdata vil bli brukt til anonymisert trafikkstatistikk.

10. Kommunikasjon

10.1 Henvendelser fra Kunden til Sentral Tjenesteleverandør vedrørende Avtalen skal sendes i den form som avtalen tilbyr.

10.2 Med mindre annet er beskrevet i Avtalen skal meldinger fra Sentral Tjenesteleverandør til Kunden vedrørende Avtalen sendes pr. post eller e-post til adressen oppgitt i Avtalen. Meldinger kan også inkluderes i fakturautsendinger og eventuelle purringer.

10.3 Reklamasjon på belastning av passeringer må fremsettes senest 30 dager fra det tidspunkt da Kunden fikk kunnskap om belastningen. Rettslige tvister vedrørende reklamasjon skal avgjøres ved domstolen der Sentral Tjenesteleverandør har sitt hjemmeting.